Absolut [CHŁOPICKI]

 

Absolut. Tą nazwą oznacza się w metafizyce pojęcie bytu bezwzględnego, stojącego ponad formami naszego pojmowania, czyli bytu nieograniczonego ani czasem, ani przestrzenią, przyczynę wszechrzeczy, pierwiastek substancyi, z której się cały świat wyłonił i która go utrzymuje.

 

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 89.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm