Vogt Jan Karol [GLEIC]

 

Vogt Jan Karol, niemiecki astrolog (1813–1860), wywoływał w Niem­czech w połowie XIX wieku duże zaniepokojenie swojemi przepo­wiedniami astrologicznemi. Z zawodu czeladnik stolarski, zaczął zaj­mować się astrologją i przy pomocy obliczeń astrologicznych zdobył kilkakrotnie większe wygrane w loterji, co umożliwiło mu prowa­dzenie wygodnego życia. Miał przepowiedzieć wybuch wojny krym­skiej, upadek Sebastopola, śmierć cara Mikołaja i narodziny księcia Napoleona.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 85.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic