Platon [GLEIC]

 

Platon (428–348 przed Chr.), grecki filozof z Aten, uczeń Sokratesa. Jego nauka o „ideach” przyjmuje za fakt istnienie świata nadzmysło­wego, którego odbiciem są nasze pojęcia. Tworzenie pojęć jest tylko przypomnieniem idej, oglądanych przez duszę bezpośrednio przed przyobleczeniem się w ciało fizyczne. Najwyższą ideą jest idea Dobra, Bóstwa, Demiurg; z niej rozwinęła się dusza wszechświata.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic