Materjalizacja [GLEIC]

 

Materializacja (łac.), widzialne występowanie zjaw, które dochodzi do skutku w ten sposób, że inteligencja duchowa posługuje się albo cia­łem medjum, albo też „dobiera" sobie pierwiastki fizyczne z ciał uczestników seansu. Według Schrenck-Notzinga duchy materjalizują się przy pomocy ektoplazmy, wychodzącej z ciała medjum. Wspom­niany badacz zrobił mnóstwo zdjęć fotograficznych zjaw, jużto kom­pletnie, jużto częściowo zmaterjalizowanych podczas seansów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic