Lutosławski Wincenty [GLEIC]

 

Lutosławski Wincenty, fiiozof, b. profesor Uniwersytetu w Wilnie, ur. 6 VII 1863. Wybitny mistyk o oryginalnym umyśle, szeroko znany w świecie naukowym, autor licznych dzieł filozoficznych. W mistyczno-etycznem stowarzyszeniu „Eleusis” wywierał w pierwszem dwudziestoleciu bieżącego wieku potężny wpływ na młodzież, budząc w niej oprócz wyższych pierwiastków etycznych równocześnie gorącą miłość ojczyny i wiarę w lepszą przyszłość. Z pism cenniejsze: „Metafizyka współczesna” (1889), „O zadaniu historji filozofji”, „Pla­ton jako twórca idealizmu” (1899), „O logice Platona” (1892), „Z dzie­dziny myśli” (1900), „Zarys metafizyki polskiej”; wydał także dzieła w języku angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic