Szymon Mag [GLEIC]

 

Szymon Mag, postać znana z „Dziejów Apostolskich”. Pierwotne chrze­ścijaństwo przypisywało Szymonowi duże zdolności magiczne. Posia­dał wielu zwolenników i założył szkołę gnostyczną. Współpracownicą jego była niewiasta Helena, w związku z czem nazwano jego szkołę Helenianami.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 78.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic