Szpyrkówna M. H. [GLEIC]

 

Szpyrkówna M. H„ znana autorka i publicystka. Szereg swoich utwo­rów poświęca badaniu i sprawom zjawisk nadnormalnych w ich róż­norodnych postaciach („Gwiazda Lucifera”, „Tajemnica masońskiego zegara”, „Niesamowici”, „Djabliczka, córka Djablicy” i inne opo­wiadania rozsiane po czasopismach). Poza beletrystyką ogłasza artykuły w prasie, oświetlające nowoczesne podejście do zjawisk „cudownych” (szósty zmysł, stygmaty świętych a stygmaty obser­wowane współcześnie po szpitalach, medjumizm a świętość, świętość a opętanie, uzdrowienia psychiczne a uzdrowienia ewangeliczne, kult szatana w dziejach ludzkości, tajemnice nieprzemijającej ofiary i t. p.). Niezależnie od działalności literackiej i prelekcyjnej, od wielu lat czynnie współpracuje nad rozwojem metapsychologji na gruncie war­szawskim. Jest jednym z najdawniejszych członków Polsk. Towarz. Metapsychicznego i jego wiceprezesem. Redaguje biuletyn spra­wozdawczy, poświęcony kronice warszawskich tow. metapsychologicznych p. t. „Przegląd Metapsychiczny”. Duże zasługi położyła koło dokonanego ostatnio zjednoczenia rozstrzelonych grup metapsychików warszawskich w jeden Związek Towarzystw Metapsychologicznych w Warszawie, w którym wysunięto ją na generalną se­kretarkę.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 78.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic