Hartmann Edward [GLEIC]

 

Hartmann Edward dr. (1842–1906), wprowadził do nauki pojęcie podświa­domości, napisał w r. 1885 rozprawę p. t. „Spirytyzm”, która dopro­wadziła do ostrej polemiki między nim a Aksakowem. Dzięki tej roz­prawie Aksakow opublikował swoje główne dzieło „Animizm i spi­rytyzm”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 33.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic