Geley Gustaw [GLEIC]

 

Geley Gustaw dr. (1868–1924), wybitny lekarz, pierwszy dyrektor „Mię­dzynarodowego Instytutu Metapsychicznego” w Paryżu, założyciel i redaktor „Revue Metapsychique”. Niestrudzony badacz fenomeno­logji medjalnej. W dziełach swoich wiele miejsca poświęcił wielkim medjom polskim (Ossowiecki, Guzik, Franek, Kluski i i.). Prace: „Essai de revue generale et d’interpretation synthetique du spiritisme” (1897), „L’etre subconscient” (1899), „La physiologie dite supranormale et les phènomènes d'ideoplastic” (1918), „De l’inconscient au conscient” (1919), „L’ectoplasmie et la clairvoyance” (1924).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic