Eteryczne ciało [GLEIC]

 

Eteryczne ciało jest to niewidzialna narazie część ciała fizycznego; mają je nietylko ludzie, lecz także zwierzęta i rośliny, a nawet minerały (kryształy). Do funkcyj jego należy utrzymywanie życia wegeta­tywnego w organizmie fizycznym: oddychania, krążenia krwi, trawie­nia, odnawiania komórek i wzrostu organizmu. Ma formę i wiel­kość ciała fizycznego, promieniując poza jego obręb w sposób do­strzegalny dla jasnowidzów. U medjów ciało eteryczne rozpyla na atomy części ciała fizycznego, wytwarzając z nich ektoplazmę; podobnież rozpyla przedmioty martwe (dematerjalizuje) i skupia je znowu we formę pierwotną (aporty). W ciele eterycznem mają sie­dzibę nawyknienia (automatyzmy) i pamięć zdarzeń zewnętrznych. Po śmierci organizmu fizycznego ciało eteryczne rozpyla się rów­nież na atomy (eteryczne) w krótkim czasie (u człowieka 3 dni), pozostając w pobliżu martwego ciała fizycznego. (Niektórzy ludzie widzą to nad świeżymi grobami. Gdy za życia organizmu fizycznego ciało eteryczne wyłoni się poza jego obręb, wtedy ustaje oddycha­nie i krążenie krwi, a człowiek traci przytomność (omdlenie głębokie, letarg, uśpienie narkotykami.)

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24–25.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic