Mahâ - jogi ["Hejnał"]

 

Mahâ - jogi (jogin) (sans.), dosłow­nie: „wielki asceta” znajdujący się na najwyższym stopniu rozwoju duchowe­go, który dzięki ascezie i niesłabnącej miłości ku Bogu (Absolutu) posiadł siły nadnormalne i doszedł do poznania wła­dzy ogarniania świadomości wszechświa­ta, tj. poznania wszystkich rzeczy.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1937, R. 9, Z. 3, s. 137.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej