Domańska Jadwiga [GLEIC]

 

Domańska Jadwiga, ur. w Warszawie. Wybitne medjum inkarnacyjne i jasnowidzące. Seansowała początkowo pod kierunkiem prof. dra Juljana Ochorowicza, następnie dra X. Watraszewskiego (Habdanka), który ogłosił drukiem część rewelacyj w książkach p. t. „Karta z zamkniętej księgi bytu”, „Żyjemy” i „Z zaświatów”. Materjały nie wydane dotychczas zawierają studja z zakresu nauk ścisłych, jak fizyka, chemja, psychologja, literatura piękna, zagadnienia okulty­styczne i i. Dała szereg dokładnych w czasie przepowiedni wypad­ków politycznych, katastrof żywiołowych etc., zawartych w proto­kołach. W transie włada m. i. językiem staroegipskim, greckim, łaciną etc.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic