Astrologja [GLEIC]

 

Astrologja (gr.), nauka o stosunku zachodzącym pomiędzy przeznacze­niem narodów i osobników a ruchami wszechświata, zaznaczonymi przez położenie gwiazd. Jedna z najobszerniejszych dyscyplin okul­tyzmu, pozostająca do astronomji w takim stosunku, jak psychologja do fizjologji.

W zakres astrologji wchodzą najważniejsze działy: astrologja światowa (mundan), zajmująca się obliczaniem i badaniem aspektów, układem nieba i wzajemnym wpływem ciał niebieskich szczególnie w odniesieniu do naszej ziemi; astrologja wieszcza (iudicaria) zajmu­jąca się statystyką wypadków w danej konstelacji i wpływem astralu na losy człowieka; astrologja polityczna, zajmująca się badaniem i przepowiadaniem losów narodów i państw; astrologja meteorolo­giczna, zajmująca się badaniem i przepowiadaniem zmian atmosfe­rycznych na podstawie obliczeń aspektów; astrologja medyczna, zaj­mująca się leczeniem chorób przy pomocy ziół i wód, a w szczegól­ności w sposób naturalny siłą magnetyczno-elektryczną lub światłem; astrologja herbalna, zajmująca się badaniem ziół pozostających pod szczególnym wpływem sił astralnych, oraz zastosowaniem ich w lecz­nictwie; astrologja magiczna, do szczególnych badań i eksperymen­tów okultystycznych; astrologja fizyczna i alchemiczna, zajmująca się badaniem wpływów sił magnetyczno-elektrycznych, promieni i działania światła i barw ciał niebieskich oraz przeróżnych badań i działań chemicznych; astrologja rolnicza, zajmująca się badaniem i przepowiadaniem najodpowiedniejszego czasu do pewnych czyn­ności gospodarskich.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 10.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic