Skrudlik Mieczysław

 

Mieczysław Skrudlik, ps. Artifex, Z. Miński, (ur. 19 grudnia 1887, zm. 17 czerwca 1941), historyk sztuki, publicysta i dziennikarz, autor tekstów z nurtu antymasonizmu oraz antysemityzmu. Jako członek Towarzystwa Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej „Marianum” otwarcie dawał wyraz swojemu przekonaniu o zagrożeniu, jakie masoneria, wolnomyślicielstwo oraz sekty stwarzały wobec Kościoła, narodu oraz państwa (Knapikowa 2020). Jego antymasońskie opinie odnajdziemy na kartach takich broszur, jak: Z tajemnic masonerii (nakładem Druk. Archidiecezjalnej Polak-Katolik, Warszawa 1927), Bezbożnicy polscy. Z historji ruchów ateistycznych w Polsce współczesnej (Zakłady Graficzne Spółki Wydawniczej „Libris”, Warszawa 1932, książka została wznowiona później jako Bezbożnictwo w Polsce, Księgarnia i Drukarnia Katolicka, Katowice 1935) i Masonerja w Polsce (nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej, Katowice 1935). Skrudlik publikował także na ten temat w prasie (m. in. na łamach „Rzeczypospolitej”, „Gazety Warszawskiej”, „Tęczy”, „Polaka-Katolika”, „Przeglądu Katolickiego”, czy też „Rodziny Polskiej”) (Wielgat 1996).

Swoje argumenty przeciwko wolnomularstwo Skrudlik sformułował w Z tajemnic masonerii:

Główną, wspólną, powszechną cechą masonerii jest walka z Kościołem katolickim i z ustrojami państwowymi, nie opartymi na ludowładztwie. Dokładniejsze zapoznanie się ze źródłami, dotyczącymi historii wszystkich rewolucji od 18 w. po czasy obecne, ujawniło w sposób niezaprzeczalny wpływy decydujące masonerii u podstaw tych ruchów. Nawet deistyczna, konserwatywna masoneria angielska brała udział w przygotowaniu przewrotów, ona to np. głównie przyczyniła się do wybuchu ostatniej rewolucji rosyjskiej. Ideologia masonerii jest to ideologia wielkiej rewolucji francuskiej. Masoneria zmierza do obalenia wszelkiego porządku historycznego, opartego na tradycji i do zastąpienia go „prawem natury”, „prawami jednostki”. W miejsce narodów, idei narodowej, wprowadza masoneria „ludzkość”, a za instancję najwyższą zdolną do opanowania wszystkiego uznaje rozum ludzki” (Skrudlik 1927: 8).

Skrudlik uważał także, że zakony wolnomularskie to żydowskie organizacje (Skrudlik 1935: 19), a mason „jest niczym innym, jak sztucznym Żydem” (Skrudlik 1927: 35).

 

Katarzyna Rosiak

 

Literatura: Knapikowa, M., Mieczysław Skrudlik [hasło], iPSB, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/mieczyslaw-skrudlik (dostęp 25.11.2020);  M. Skrudlik, 1935, Bezbożnictwo w Polsce, Katowice; Skrudlik M., 1935, Masonerja w Polsce, Katowice; Skrudlik M., 1927, Z tajemnic masonerii, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: antymasonizm, Skrudlik, antysemityzm, Kosciół Katolicki, wolnomularstwo, masoneria