Szczepański Ludwik [GLEIC]

 

Szczepański Ludwik, ur. 3 III 1872, redaktor „Kuryera Metapsychicz­nego”, tygodniowego dodatku do „Il. Kuryera Codziennego", prezes Towarzystwa Metapsychicznego w Krakowie, wybitny literat oraz krytyczny badacz zjawisk z zakresu metapsychiki. Jego artykuły w „Kuryerze Metapsychicznym” wzbudzają zainteresowanie zagad­nieniami nadnormalnemi w szerokich warstwach ludności całej Polski. W 1935/36 r. wydał swoje czterotomowe dzieło, pierwsze tego rodzaju w Polsce, w którem została opracowana fenomenologja wszystkich sławnych medjów polskich, zobrazowany dzisiejszy stan nauki metapsychicznej i wyniki najnowszych badań. Dzieło zawiera naukowe informacje i odpowiedź na wszystkie z okultyzmem związane pyta­nia. – Tytuły poszczególnych tomów: „Medjumizm współczesny i medja polskie”, „Czy umarli mówią z nami”, „Cuda współczesne”, „Nauki tajemne, wróżbiarstwo i magja dni naszych”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic