Olcott Henryk Steel [GLEIC]

 

Olcott Henryk Steel płk., jeden z założycieli i pierwszy prezes Wszech­światowego Towarzystwa Teozoficznego. Ur. w 1832 r. w Stanach Zjednoczonych, poświęcił się w młodych latach rolnictwu. W czasie wojny amerykańskiej odbył całą kampanję wojenną, w której odzna­czył się wielkiem męstwem i nieskazitelnym charakterem. W r. 1874 spotkał się z H. P. Bławatską i wraz z nią założył Towarzystwo Teozoficzne w New Yorku, sprawując w niem do swej śmierci funkcje prezesa. Wyjechawszy do Indyj, oddał się pracy nad budzeniem ducha narodowego i odrodzeniem buddyzmu wśród Hindusów, skierowując głównie uwagę na rozwój szkolnictwa buddyjskiego. W Adyarze za­łożył pierwsze szkoły dla parjasów, uznane przez rząd angielski. Jako prezes Tow. Teozoficznego organizował pracę rozumnie i umie­jętnie i podczas swego urzędowania wysłał dyplomy blisko 400 ogni­skom, rozsianym po całym świecie. Stał niezłomnie przy Bławatskiej w dobrych i ciężkich chwilach, dopełniając jej genjusz swoją pracą i zdolnościami organizacyjnemi. Umarł w roku 1907, wysunąwszy przed śmiercią na swego następcę Annie Besant.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 62–63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic