"Lotos" [GLEIC]

 

„Lotos”, pod tym tytułem wychodzi od 1935 r. w Krakowie miesięcznik o charakterze naukowym (organ Tow. Parapsychicznego im. J. Ochorowicza we Lwowie), poświęcony zagadnieniom parapsychologji, okultyzmu, mistyki, astrologji. Miesięcznik ten, redagowany przez J. Hadynę, dąży do syntezy wiedzy ezoterycznej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic