Jettatura [GLEIC]

 

Jettatura (wł.), urok, „złe spojrzenie”, sprowadzające nieszczęście; ina­czej zwane „mal’ occhio”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic