Hadyna Jan [GLEIC]

 

Hadyna Jan, ur. w 1899 r. w Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim, ezote­ryk, parapsycholog, sekretarz Tow. Metapsychicznego w Krakowie. Od r. 1929 propagator wiedzy ezoterycznej w Polsce; do r. 1934 redaktor i wydawca „Bibljoteki Wiedzy Duchowej”; w r. 1934 za­kłada i redaguje miesięcznik o charakterze syntetycznym p. t. „Wie­dza Duchowa”, przemianowany później na „L o t o s”, z siedzibą re­dakcji w Krakowie (zobacz „Lotos”). Również wydawca wielu bro­szur i dzieł z dziedziny okultyzmu, mistyki i medycyny hermetycznej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 32.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic