Magowie ["Hejnał"]

 

Magowie (mędrcy-królowie), członko­wie kasty kapłańskiej starożytnych Medów i Persów. Liczbę mędrców nie wszyscy jednakowo podają. Podania dawne głoszą, że było ich 12; kościół chrześcijański wymienia tylko trzech. Zajmowali się filozofią, wiedzą przyrod­niczą, szczególnie astronomią i astrolo­gią. Ciała trzech królów-mędrców ze Wschodu, którzy oddali hołd Zbawicie­lowi, przeniesiono najpierw z Persji do Konstantynopola, a później do Mediolanu (za staraniem cesarzowej Heleny). W roku 1163, gdy Fryderyk Rudobrody wkroczył z wojskiem do Mediolanu, prze­niesiono je do miasta Kolonii nad Re­nem, gdzie spoczywają w katedrze.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 2, s. 152.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej