Hohmann Philip

 

Philip Hohmann, okultysta niemiecki, różokrzyżowiec, autor prac o tematyce okultystycznej, przyjaciel i mentor Teofila Ociepki. 

Hohmann to enigmatyczna postać związana z niemieckim ezoteryzmem, autor tekstów o tematyce okultystycznej. W polskich środowiskach ezoterycznych znany jako mentor i przyjaciel Teofila Ociepki (1891–1978). Jak wynika z ich korespondencji, mieszkał w Wittenberdze. Ociepka wspominał: „szukając jednej książki po całych Niemczech, nie znalazłam jej, ale zgłosił się z Wittenbergu taki dziwak jak ja i z tym korespondowałam przez czterdzieści lat, a to był swego rodzaju ludzki geniusz i unikat i ten moją ciekawość zadowolił” (Ociepka, cyt. za Wisłocki 2010: 43). Zdaniem Ociepki, to właśnie Hohmann odpowiadał za duchową inspirację jego malarstwa. Twierdził on, że „ten [Hohmann – przyp. K. H.] mi raz napisał: «Teofilu, do ciebie przyjdzie duch i ten nauczy cię malować». Ja nigdy żadnego ducha nie widziałem, ale w mojej duszy zrodziło się coś niezdefiniowanego, co można by nazwać zamiłowaniem do istoty piękna, tj. do Boga. Było to w 1927 roku i od tego czasu rozpocząłem malować i maluję po dziś dzień z niesłabnącą radością i uciechą” (Ociepka, cyt. za Wisłocki 2010: 43).

Różokrzyż. Prawdopodobnie Hohmann był członkiem niemieckiej gałęzi (Deutsche Abteilung) The Rosicrucian Fellowship – różokrzyżowej organizacji założonej przez byłego teozofa, Maxa Heindla (1865–1919), grupy której korespondencyjnym członkiem został także Ociepka. 

Publikacje. Hohmann jest autorem pracy Der Notwende Praxis. Wider belebte Urmysterien. Die Lehre siner Welteinheits-Sprache. Die Völkereinigung durch Allgesetzes-Erkentnnisse (Konieczna praktyka. Pramisteria ponownie ożywione. Nauka języka jedności świata. Zjednoczenie ludów przez poznanie wszechprawa) wydanej w Leutkirch, w 1931 r. Praca ta znajdowała się w bibliotece Ociepki (Prokopiuk 2010: 125–136) Josef Dürr przywołuje nazwisko Hohmanna jako swojego przyjaciela, wydawcy czasopisma „Veritas vincit” (które prawdopodobnie przestało być wydawane krótko przed 1924 r.) oraz autora artykułu Die Vitalelektrizität als Heilkraft (Energia życiowa jako moc uzdrawiająca) (Hess, Dulska 2016: 76).

 

Karolina Maria Hess

 

Literatura: Dürr J., 1923–1924, Od-Experimente, „Zentralblatt für Okkultismus” 17, s. 559; Fiderkiewicz M., 1994, Śląscy „pariasi” pędzla i dłuta (1945–1993), Katowice; Hess K. M., Dulska M. A., 2016, Rose Cross, Saturn’s Menagerie and the Coal Mines of Silesia: Strange Visions of Teofil Ociepka, "Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions" 19, no. 4, May, s. 57–79; Jackowski A., 1984, Teofil Ociepka, „Polska Sztuka Ludowa” 1–2, nr 38; „Pismo Literacko-Artystyczne”, 1984, nr I, s.104, Kraków; Prokopiuk J., 2010. Wśród książek pana Teofila. Eine Stichprobe, [w:] S. A. Wisłocki, Mistrz Teofil Ociepka. Między władzą a prawdą, Katowice; Wisłocki S. A., 2010, Mistrz Teofil Ociepka. Między władzą, a prawdą, Katowice.

 

Słowa kluczowe: Rosicrucian Fellowship, okultyzm, Teofil Ociepka, Grupa Janowska, okultyzm niemiecki, grupy różokrzyżowe