Kinga Okroj

Kinga Okroj – doktorantka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka filologii rosyjskiej. W 2016 roku obroniła pracę magisterską pt. Концепция андрогинной сущности в дневниках Зинаиды Гиппиус (Koncepcja androgyna w dziennikach Zinaidy Gippius). Praca ta otrzymała miano najlepszej rozprawy magisterskiej w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich w roku akademickim 2015/2016.

Członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Laureatka 3 miejsca w I etapie Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej, a także reprezentantka Uniwersytetu Gdańskiego na XVII Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej w Krakowie (2015).

Uczestniczyła w kilku konferencjach naukowych i szkoleniach dla młodych naukowców. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury i kultury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Obecnie pod kierunkiem naukowym prof. Diany Oboleńskiej przygotowuje pracę doktorską na temat motywów ezoterycznych w twórczości rosyjskiego modernisty Aleksieja Skałdina.

Publikacje:

Pierwiastek dionizyjski i apoliński w konstrukcji bohaterów „Zamieci” Włodzimierza Sorokina, [w:] Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu. Tutornig akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, red. B. Karpińska-Musiał, Kraków 2016.

Koncepcja androgyna w utworze „Mój księżycowy przyjaciel” („Мой лунный друг”) Zinaidy Gippius, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, t. 6.

О двух сущностях человека. „Задумчивый странник” Зинаиды Гиппиус, „Kultury Wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog” 2017, t. VII.

Mit o androgyne w utworze "Urywki" ["Отрывочное"], czyli Fiodor Sołogub oczami Zinaidy Gippius, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA” 2017, nr 34.

Мотив воды как мотив познания в „Странствиях и приключениях Никодима Старшего” Алексея Скалдина (artykuł pokonferencyjny, w przygotowaniu).